تبلیغات
منتظران

منتظران
کی می شود مهدی بیاید
قالب وبلاگ

نفاق چیست؟


نفاق در لغت و اصطلاح

ماده «ن ، ف ، ق» در لغت عرب براى دو معناى اصلى و چند معناى فرعى به كار رفته است. دو معناى اصلى آن، یكى «تمام و فنا شدن» و دیگرى «پوشیده و پنهان داشتن» است. از معناى نخست ، استعمال‏هاى «نفقت الدابة» به معناى تمام شدن عمر چهارپا و «نفق نفقة القوم» به معناى تمام شدن زاد و توشه است.


در معناى دوم، واژه‏هاى «نفق» به معناى تونل و راه زیرزمینى و «نافقاء» در برابر «قاصعاء» به معناى یكى از دو سوراخ لانه موش صحرایى به كار رفته‏اند. (9) برخى نیز احتمال داده‏اند كه این دو معنا، به یك دیگر بازگشته، یك ریشه دارند. (10) به گفته ابن منظور در لسان العرب و فیروز آبادى در تاج العروس، عرب ماده و هیئت‏هاى گوناگون «نفق» را براى انسان به كار نمى‏برد (11) و تنها پس از كاربرد قرآنى آن ، معناى این واژه در زبان عرب توسعه یافت . قرآن با استخدام این لفظ براى كسى كه كفر خود را پوشیده مى‏دارد و اظهار ایمان مى‏نماید (12) ، به یكى از وجوه پنهان روح و بیمارى‏هاى نهان انسان اشاره كرد. به گفته بسیارى از لغویان و مؤلفان غریب الحدیث، این استخدام با معناى لغوى نفاق تناسب دارد و بر اساس این تشبیه ساخته شده است كه منافق نیز داخل «نفق» یا «نافقاء» مى‏شود تا خود را پنهان بدارد و اگر بتواند بگریزد. (13) پیامبرصلى الله علیه وآله و مسلمانان صدر اسلام با فهم همین معنا، این واژه و مفهوم قرآنى را بر كسى تطبیق مى‏كردند كه به‏ظاهر ، ادعاى مسلمانى، و در باطن با كافران سر و سرى داشت، و در درون و نهان شكاك و مردد و گاه كافر مطلق بود و در برون مسلمان مى‏نمود . با رواج این استعمال و كاربرد آن در دیگر مصداق‏ها، همچون انسان خیانتكار ، ریاكار و كسى كه حضور و غیبتش یكى نیست ، توسعه معنایى نفاق افزون‏تر گشت؛ تا آن جا كه بر حسب نظر برخى، قابلیت تقسیم به دو دسته كلى، یعنى نفاق اكبر و اصغر یافت كه ما در این‏جا آن را نفاق سیاسى و نفاق اجتماعى و یا نفاق اعتقادى در برابر نفاق عملى مى‏نامیم. توجه به این گستره معنایى، در سیر بحث و فهم احادیث و نیز در جاى خود دیدن و نهادن دستورات گوناگون دینى در برخورد با منافقان ، تأثیرى بسزا دارد .

ویژگى‏هاى منافقان

.1 ویژگى‏هاى منافقان اعتقادى ـ سیاسى

1ـ.1 شك و تردید

1ـ.2 عبرت‏ نگرفتن

1ـ.3 علم بى‏عمل

1ـ.4 پارسایى دروغین

1ـ.5 دنیا طلبى

1ـ .6 نگه نداشتن زبان

.2 ویژگى‏هاى منافقان اجتماعى ـ اخلاقى

2ـ.1 آراستگى دروغین

2ـ.2 چاپلوسى

2ـ.3 چندرنگى

2ـ.4 آسان‏گیرى بر خود و سخت‏گیرى بر مردم

ویژگى عملكرد منافقان

امام همام ، على بن ابى‏طالب‏علیه السلام در خطبه مشهور خود كه بسیارى از ویژگى‏هاى منافقان را آشكار مى‏كند، بیش‏تر به نوع عملكرد و شیوه‏هاى كارى آنان نظر دارد. امام در این خطبه ، روانكاوى ژرف منافقان را با نحوه عملكرد آنان در اجتماع ، به هم مى‏آمیزد و چنان شخصیت آنان را ترسیم مى‏كند كه مى‏توان از آن، الگوى روانشناسى منافقان را رسم كرد: شما را از منافقان برحذر مى‏دارم؛ زیرا آنان مردمانى گمراهند و گمراه كننده. خود لغزیده‏اند و دیگران را مى‏لغزانند. به رنگ‏هاى گوناگون و حالت‏هاى مختلف درمى‏آیند . با هر وسیله و از هر طریقى آهنگ [فریب و گمراهى‏] شما مى‏كنند و در هر كمین‏گاهى به كمین شما مى‏نشینند.

دل‏هایشان بیمار است و ظاهرشان آراسته و پاك. مخفیانه عمل مى‏كنند و چون خزنده‏اى زهرناك آهسته مى‏خزند و بى‏خبر زهر خود را مى‏ریزند. شرح و بیانشان دارو است و گفتارشان شفا؛ اما كردارشان درد بى‏درمان. به رفاه و آسایش مردم حسادت مى‏ورزند و به آتش بلا و گرفتارى دامن مى‏زنند و نومید مى‏كنند. در هر راهى، به خاك هلاكت افكنده‏اى و براى نفوذ در هر دلى، وسیله‏اى، و براى هر غم و اندوهى، اشك‏هایى [دروغین‏] دارند. به هم مدح و ستایش وام مى‏دهند و از یك‏دیگر انتظار پاداش [و ستایش متقابل‏] دارند. اگر چیزى بخواهند، پافشارى مى‏كنند و اگر سرزنش كنند پرده‏درى مى‏نمایند و اگر داورى كنند زیاده‏روى مى‏كنند . در مقابل هر حقى باطلى در بغل دارند و در برابر هر راستى، خمیده‏اى و براى هر زنده‏اى، قاتلى و براى هر درى، كلیدى و براى هر شبى، چراغى. چشم نداشتن و بى‏نیازى را دستاویز طمع قرار مى‏دهند، تا از این راه بازار خود را گرم كنند و كالاهایشان را تبلیغ نمایند . مى‏گویند و شبهه مى‏پراكنند. وصف مى‏كنند و حقیقت را وارونه جلوه مى‏دهند. راه [ورود به مسیر باطل‏] را آسان مى‏كنند و تنگه [آن را] كج و دشوار رو مى‏سازند [تا افراد به‏آسانى به باطل در آیند و در پیچ و خم آن سرگردان و بیرون شدنشان دشوار شود.] اینان دار و دسته شیطان و زبانه‏هاى انبوه آتشند. «آنان گروه شیطانند و بدانید كه گروه شیطان همان زیانكارانند . (55) » (56) منافق گاه قدمى پیش مى‏گذارد و نه تنها خود را مؤمن كه دانشمند متعهد و دوستدار نشر و پخش دانش و دین مى‏نماید و با جعل حدیث و نقل آن، در متدینان و حتى در دین رخنه مى‏كند . این گروه در دوره گرایش مسلمانان به حدیث، بیش‏ترین سوء استفاده‏ها را كردند؛ تا جایى كه محدثان درست‏اندیش، به نقد و تصفیه روایات همت گماردند. سلیم بن قیس از نخستین كسانى است كه به وجود این شگرد منافقانه و احادیث مخالف و ساختگى پى برد و براى حل آن، به خدمت امام على‏علیه السلام رسید. امام در كلامى مفصل او را از دسیسه منافقان آگاه كرد و با تقسیم محدثان به چهار گروه، منافقان را گروه نخست آنان شمرد: حدیث از چهار دسته ـ كه پنجمى ندارد ـ به تو مى‏رسد: مرد منافقى كه اظهار ایمان مى‏كند و خود را مسلمان نشان مى‏دهد و هیچ ابایى از دروغ‏بستن بر پیامبر خداصلى الله علیه وآله ندارد و آن را گناه نمى‏داند و اگر مردم مى‏دانستند كه او منافق و دروغگو است، از او نمى‏پذیرفتند و تصدیقش نمى‏كردند. ولى او را از صحابه حضرت رسول مى‏پندارند و مى‏گویند او پیامبرصلى الله علیه وآله را دیده و از او شنیده است. مردم از او حدیث مى‏گیرند و به حال او آگاه نیستند. در حالى كه خداوند از منافقان خبر داده و آنان را توصیف كرده و فرموده است : «هنگامى كه آنان را مى‏بینى، از شمایلشان خشنود مى‏شوى و چون سخن گویند، به گفتارشان، گوش مى‏دهى.» (57) این منافقان پس از پیامبر باقى ماندند و با دروغ و تزویر و تهمت، به زمامداران گمراه و دعوت‏كنندگان به آتش ،نزدیك شدند و آنان نیز ولایت كارها را به آنان سپردند و برگرده مردمان سوارشان كردند، و با كمك آنان دنیا را خوردند. مردم با پادشاهان و دنیا هستند؛ مگر كسى كه خداوند او را حفظ كند. (58)

راه‏هاى شناخت نفاق و منافقان

.1 لحن گفتار

.2 نحوه رفتار

2ـ.1 خمودى و ناسپاسى

2ـ.2 تكلف ورزیدن

2ـ.4 غیبت كردن

2ـ .5 خیانت ورزیدن

2ـ.6 حق‏كشى

2ـ .7 ظاهرسازى

.3 ذكر اندك

.4 دشمنى با چهره‏هاى تابناك دین

ریشه‏هاى نفاق

.1 حقارت درونى

.2 ستیزه جویى

.3 رذیلت‏هاى اخلاقى

زیان‏هاى نفاق

.1 تباهى ایمان

.2 نپذیرفتن حكمت

.3 بى‏آبرویى

.4 بى‏اعتمادى


[ شنبه 23 شهریور 1392 ] [ 09:24 ب.ظ ] [ علی بدری ] [ نظرات ]
.: Weblog Themes By WeblogSkin :.
درباره وبلاگ

این وبلاگ جهت شناخت امام زمان(عج)می باشد امید است عزیزان نهایت استفاده را ببرند باصلواتی بر محمد وآل محمد
نویسندگان
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب

بک لینک